North of Khajeh Abdullah Ansari Shrine - Gazorgah - Herat- Afghanistan
by H.Jahanabadian