گالری » سوئد- استکهلم
 
چشم انداز شهر از مقابل کاخ شهرداری
سالن طلایی-کاخ شهرداری
کاخ شهرداری- محل برگزاری ضیافت جایزه نوبل
کاخ شهرداری- محل برگزاری ضیافت جایزه نوبل
کاخ شهرداری- محل برگزاری ضیافت جایزه نوبل
کاخ شهرداری- محل برگزاری ضیافت جایزه نوبل
کاخ شهرداری- محل برگزاری ضیافت جایزه نوبل
محوطه مقابل کاخ شهرداری
کاخ شهرداری- محل برگزاری ضیافت جایزه نوبل