گالری » پل تاریخی کشکان، لرستان
 
منظره عمومی پل از غرب
نمای نزدیک یکی از پایه های کناری
نمای نزدیک یکی از پایه های میانی
پایه های میانی
منظره عمومی پل ازشرق
نمای شمالی
تصویر هوایی پل تاریخی کشکان