پروفايل علیرضا فرخی
 
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: فرخی
تحصيلات: دانشجوی دکتری (مستندنگاری بناهای تاریخی)
کارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی
کارشناس مهندسی عمران
سایت: http://afarrokhi.googlepages.com/