تدوین اطلاعات پروژه های بزرگ
تاريخ: ۱۱ شهريور ۱۳۸۵
خشت و خورشید در حال حاضر مشغول گردآوری، دسته بندی و ویرایش اطلاعات از پروژه های مرمتی بزرگ سازمان میزاث فرهنگی ایران است.
در این پروژه نقشه ها، عکس ها و متون تاریخی، فنی و مرمتی دسته بندی و ویرایش می شوند و بر روی سی دی به مدیران پروژه ها ارائه می گردند. به این ترتیب تمام اطلاعات پراکنده که در طی سال های بر روی هم بدون هیچ نظمی انباشته شده اند، برای مدیران پروژه ها به راحتی قابل دسترسی و استفاده خواهند بود.