عمليات مرمتي خانه ذوالفقاري‌هاي زنجان
تاريخ: ۱۲ آذر ۱۳۷۹
شركت خشت و خورشيد، هم‌زمان با طراحي خانه ذوالفقاري‌ها عمليات مرمت اين خانه را نيز آغاز كرد. با توجه به وضعيت نامناسب ستون‌ها و سقف‌ها ابتدا عمليات رفع خطر و استحكام بخشي ساختار بنا آغاز شد و پي‌ها با شناژ بندي تقويت گرديد. هم‌چنين كانال‌هايي براي عبور تاسيات در زير كف تعبيه شدند...

شركت خشت و خورشيد، هم‌زمان با طراحي خانه ذوالفقاري‌ها عمليات مرمت اين خانه را نيز آغاز كرد. با توجه به وضعيت نامناسب ستون‌ها و سقف‌ها ابتدا عمليات رفع خطر و استحكام بخشي ساختار بنا آغاز شد و پي‌ها با شناژ بندي تقويت گرديد. هم‌چنين كانال‌هايي براي عبور تاسيات در زير كف تعبيه شدند.

درمرحله بعدي تعدادي از ديوار‌هاي باربر كه در وضعيت نامناسبي بودند مرمت شدند. قسمت بعدي كار، برچيدن شيرواني و ساخت شيرواني جديد با همان مشخصات شيرواني قديمي خواهد بود كه داراي كلاه فرنگي زيبايي بوده كه در حال حاضر از بين رفته است .

مرمت نماي ساختمان، درها و پنجره‌هاي قديمي و تعبيه تاسيسات مورد نياز از جمله كار‌هاي در دست اقدام است.