مطالعات امكان سنجي در خصوص بازسازي برج و باروي تپه هگمتانه
تاريخ: ۱۲ مرداد ۱۳۷۹
شهر همدان را همه با تپه هگمتانه كه در مركز شهر قرار گرفته است مي‌شناسند. اين تپه چند هزار ساله مربوط به دوران ماد است.البته آثار و اشياء هخامنشي بسياري نيز از آن به دست آمده است. تپه هگمتانه در زمان خود يك دژ دفاعي بوده است...

شهر همدان را همه با تپه هگمتانه كه در مركز شهر قرار گرفته است مي‌شناسند. اين تپه چند هزار ساله مربوط به دوران ماد است.البته آثار و اشياء هخامنشي بسياري نيز از آن به دست آمده است. تپه هگمتانه در زمان خود يك دژ دفاعي بوده است.

در سال‌هاي گذشته مردم شهر بدون آن‌كه شناختي نسبت به تپه داشته باشند بر روي آن خانه‌هايي ساخته بودند. سرانجام سازمان ميراث فرهنگي با خريد خانه‌ها و تخريب آن‌ها كاوش‌هاي باستان‌شناسي خود را بر روي اين تپه آغاز كرد. در جريان عمليات باستان‌شناسي بخش‌هايي از يك برج و باروي خشتي كه دور تپه را فراگرفته بود آشكار شد.عرض اين ديوار در بخش‌هايي به ده متر مي‌رسد و حداقل ارتفاعي كه تا‌كنون مشخص شده است دوازده متر مي‌باشد. اما هرگز هيچ نماي كاملي از برج و بارو به دست نيامده و شكل نهايي آن در پرده ابهام است.

در همين خصوص و به دنبال پيدا كردن بهترين گزينه‌ايي كه مي‌تواند در مرمت و بازسازي اين حصار مطرح باشد مطالعات امكان سنجي آغاز گشته است. در اين راه با مطالعات تطبيقي و مد نظر داشتن تجربياتي كه در دنيا در خصوص مرمت حصارها وجود دارد گزينه‌هاي مختلفي در حال تدوين است كه از يك سو با سيماي باستاني تپه هماهنگي داشته باشد و از طرفي مسائل شهري را در نظر بگيرد.