شناسايي خانه‌ها و محلات قديمي منطقه شميران
تاريخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۷۹
به منظور شناخت دقيق منطقه شميرانات، شركت خشت و خورشيد اقدام به شناسايي كليه خانه‌ها، باغات، امامزاده‌ها، آثار تاريخي و محلات قديمي شميران كرده‌ و پرونده اين كار را در اختيار ميراث فرهنگي استان تهران قرارداده است.

به منظور شناخت دقيق منطقه شميرانات، شركت خشت و خورشيد اقدام به شناسايي كليه خانه‌ها، باغات، امامزاده‌ها، آثار تاريخي و محلات قديمي شميران كرده‌ و پرونده اين كار را در اختيار ميراث فرهنگي استان تهران قرارداده است.