Revitalization plan of “Qasr-e-Bahram” carvansaraie on “Kavir” national park, Varamin, Iran.
Date: 2001-03-02
Revitalization plan of “Qasr-e-Bahram” carvansaraie on “Kavir” national park, Varamin, Iran.

Revitalization plan of “Qasr-e-Bahram” carvansaraie on “Kavir” national park, Varamin, Iran.