Documentation of "Aein-al-Rashid" carvansaraie on “Kavir” national park, Varamin, Iran.
Date: 2002-02-02

Documentation of "Aein-al-Rashid" carvansaraie on “Kavir” national park, Varamin, Iran.